U bent hier

Veelgestelde vragen

Is het toegestaan voor een corporatie om het beheer van (tijdelijke) woningen van gemeente voor opvang statushouders uit te voeren voor een gemeente?

Specifiek voor de opvang van statushouders wordt gewerkt aan een uitbreiding van het werkdomein.

In een beleidsregel is reeds opgenomen dat corporaties onder voorwaarden diensten mogen leveren aan bewoners van gebouwen die beschikbaar zijn gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. Het gaat nadrukkelijk niet om het verbouwen en verhuren van de gebouwen of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In de gebouwen moet in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding die het daarnaast mogelijk maakt dat corporaties vanuit de DAEB-tak bezit van derde partijen onderhouden, verhuren en in beperkte mate verbouwen. Voorwaarden zijn dat er een markttoets heeft plaatsgevonden, de investering per verhuureenheid lager is dan €10.000 en dat in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Is het mogelijk om een zuivere DAEB-corporatie te worden?

Ja. In dat geval moet alles verkocht worden wat niet-DAEB is, of dienen alle huurders met een geliberaliseerd huurcontract een huur onder de liberalisatiegrens te krijgen. Dit is aan te geven in het scheidingsvoorstel. De corporatie moet zich bij nieuwe activiteiten beperken tot DAEB-werkzaamheden.

Is er toezicht op het maken van en het naleven van prestatieafspraken?

Partijen moeten elkaar aan de afspraken houden. Ze kunnen conflicten voorleggen aan de minister wanneer het om de totstandkoming van afspraken gaat, of aan de civiele rechter waar het gaat om de nakoming van afspraken.

Is er een standaardsjabloon voor de verklaring en/of het delen van de broninformatie over kadastrale, bestemmings- en milieugegevens?

Ja. Zowel een sjabloon voor de verklaring als een Excel spreadsheet om informatie te delen zijn toegevoegd als bijlage bij de Handreiking implementatie full taxaties. Deze handreiking en de bijlagen zijn te benaderen via http://woningwet2015.nl/handreiking-bzk-implementatie-full-versie-11-januari-2017

Is een gymzaal die behoort bij een basisschool ook DAEB?

Ja, een gymzaal als onderdeel van een basisschool is ook een DAEB-activiteit. De voorwaarde daarbij is dat investeringen in basisscholen als “renderende plannen” kunnen worden beschouwd.

Is de op te richten klachteninstantie(s) er voor individuele huurders, collectieven of allebei?

De in de wet opgenomen bepaling dat een wooncoöperatie een regeling moet treffen voor het behandelen van klachten geldt voor elk initiatief dat een wooncoöperatie in de zin van artikel 18a van de wet is of wenst te zijn. Ongeacht de bezitsvorm. 

Is 100.000 huishoudens een harde eis?

Een woningmarktregio voor woningcorporaties moet op grond van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting mimimaal 100.000 huishoudens tellen. Er is geen maximum vastgelegd.

In welke situatie moet welke kapitalisatiefactor worden gebruikt bij het exploiteerscenario in de kasstroomberekening van de verhuurderheffing in jaar 15?

Bij het doorexploiteerscenario zijn er twee scenario’s voor de eindwaarde: een uitpondscenario en een verder doorexploiteren scenario.

In het geval van een eindwaarde op basis van een uitpondscenario, moet de tweede kapitalisatiefactor (K2) gebruikt worden.

Bij een eindwaarde op basis van een verder doorexploiteerscenario moet ook factor K2 gebruikt worden als de huur bij harmonisatie boven de liberalisatiegrens komt en dus geen verhuurderheffing verschuldigd is. In de gevallen dat de huur na aanpassing onder de liberalisatiegrens blijft, moet de factor K1 toegepast worden.

In de wet wordt gesproken over bewonersorganisaties. Dat kunnen ook bewonerscommissies zijn, naast huurdersorganisaties. Welke bewonersorganisaties zijn gesprekspartner bij de prestatieafspraken?

Als er één overkoepelende bewonersorganisatie (huurdersorganisatie) is, is deze de gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Ook bewonerscommissies van complexen waarover concrete afspraken gaan moeten worden uitgenodigd.

In de plint van een woningcomplex wordt winkelruimte verhuurd aan meerdere (zelfstandige) winkeliers. Het huurcontract met een van de zelfstandige winkeliers loopt af en moet worden verlengd. Is dit na 1 juli 2015 nog toegestaan?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die winkels een op een wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd.

Pagina's