U bent hier

Veelgestelde vragen

Is/zijn de eigen kantoorruimte(n) van de corporatie DAEB of niet-DAEB?

De eigen kantoorruimte wordt, omdat deze niet op de markt wordt aangeboden, maar voor eigen gebruik is, aangemerkt als DAEB. De eigen kantoorruimte wordt gezien als MOG. Dit wordt bij de volgende wijziging van het BTIV verder verduidelijkt.

Is regiovorming een plicht vanuit de wet, en welke minimumeisen gelden?

Regionalisering is geen wettelijke plicht. Vanaf 1 januari 2016 kunnen op verzoek van gemeenten regio’s worden gevormd. Deze regio’s moeten bestaan uit minimaal twee aan elkaar grenzende gemeenten in een aaneengesloten gebied, die samen minimaal 100.000 huishoudens tellen (geen bovengrens), en moeten samenhangen vanuit het oogpunt van de woningmarkt. De gemeenten geven de onderbouwing voor deze punten. Eén jaar na inwerkingtreding van de wet (dus per 1 juli 2016) kan de minister regio’s zelf vaststellen, of gemeenten aan reeds bestaande regio’s toevoegen. Het is de wens van de Tweede Kamer dat de minister van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Is het toegestaan voor een corporatie om het beheer van (tijdelijke) woningen van gemeente voor opvang statushouders uit te voeren voor een gemeente?

Specifiek voor de opvang van statushouders wordt gewerkt aan een uitbreiding van het werkdomein.

In een beleidsregel is reeds opgenomen dat corporaties onder voorwaarden diensten mogen leveren aan bewoners van gebouwen die beschikbaar zijn gesteld voor het huisvesten van vergunninghouders. Onder deze diensten vallen het bijhouden van de administratie, het schoonmaken van collectieve ruimten en huismeesterwerkzaamheden. Het gaat nadrukkelijk niet om het verbouwen en verhuren van de gebouwen of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In de gebouwen moet in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding die het daarnaast mogelijk maakt dat corporaties vanuit de DAEB-tak bezit van derde partijen onderhouden, verhuren en in beperkte mate verbouwen. Voorwaarden zijn dat er een markttoets heeft plaatsgevonden, de investering per verhuureenheid lager is dan €10.000 en dat in de eerste instantie minimaal 50% van de woningen worden verhuurd aan vergunninghouders.

Is het mogelijk om een zuivere DAEB-corporatie te worden?

Ja. In dat geval moet alles verkocht worden wat niet-DAEB is, of dienen alle huurders met een geliberaliseerd huurcontract een huur onder de liberalisatiegrens te krijgen. Dit is aan te geven in het scheidingsvoorstel. De corporatie moet zich bij nieuwe activiteiten beperken tot DAEB-werkzaamheden.

Is er toezicht op het maken van en het naleven van prestatieafspraken?

Partijen moeten elkaar aan de afspraken houden. Ze kunnen conflicten voorleggen aan de minister wanneer het om de totstandkoming van afspraken gaat, of aan de civiele rechter waar het gaat om de nakoming van afspraken.

Is een gymzaal die behoort bij een basisschool ook DAEB?

Ja, een gymzaal als onderdeel van een basisschool is ook een DAEB-activiteit. De voorwaarde daarbij is dat investeringen in basisscholen als “renderende plannen” kunnen worden beschouwd.

Is de op te richten klachteninstantie(s) er voor individuele huurders, collectieven of allebei?

De in de wet opgenomen bepaling dat een wooncoöperatie een regeling moet treffen voor het behandelen van klachten geldt voor elk initiatief dat een wooncoöperatie in de zin van artikel 18a van de wet is of wenst te zijn. Ongeacht de bezitsvorm. 

Is 100.000 huishoudens een harde eis?

Een woningmarktregio voor woningcorporaties moet op grond van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting mimimaal 100.000 huishoudens tellen. Er is geen maximum vastgelegd.

In de wet wordt gesproken over bewonersorganisaties. Dat kunnen ook bewonerscommissies zijn, naast huurdersorganisaties. Welke bewonersorganisaties zijn gesprekspartner bij de prestatieafspraken?

Als er één overkoepelende bewonersorganisatie (huurdersorganisatie) is, is deze de gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Ook bewonerscommissies van complexen waarover concrete afspraken gaan moeten worden uitgenodigd.

In de plint van een woningcomplex wordt winkelruimte verhuurd aan meerdere (zelfstandige) winkeliers. Het huurcontract met een van de zelfstandige winkeliers loopt af en moet worden verlengd. Is dit na 1 juli 2015 nog toegestaan?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die winkels een op een wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd.

Pagina's