U bent hier

Veelgestelde vragen

Kunnen er ook regionale prestatieafspraken gemaakt worden?

Ja, dat is mogelijk. De afspraken worden dan door meerdere gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties ondertekend.

Kunnen corporaties worden verplicht zich op te splitsen of om hun woningen te verkopen?

De Woningwet geeft de minister geen bevoegdheid om in het kader van de vaststelling van de woningmarktregio’s woningcorporaties te verplichten zich op te splitsen of om woningen te verkopen. Het is aan de woningcorporaties zelf om te bepalen of splitsing of verkoop van woningen, bijvoorbeeld aan een andere corporatie, in de rede ligt. In ieder geval kunnen woningcorporaties hun woningen buiten hun primaire werkgebied blijven exploiteren en ook prestatieafspraken blijven maken met de betreffende gemeenten buiten hun woningmarktregio. Uitbreiding van hun bezit daar is evenwel niet meer mogelijk. 

Kunnen categorale corporaties nieuwbouw realiseren buiten de kernregio?

Ja. Hoewel categorale instellingen net als alle corporaties een kernregio krijgen, volgt uit artikel 41c van de wet een uitzondering op het verbod op nieuwbouw of aankoop van vastgoed buiten dat gebied. Categorale instellingen zijn gedefinieerd als corporaties die zich in het bijzonder richten op de in het BTIV (artikel 36) genoemde doelgroepen:

  • promovendi en studenten van hoger onderwijsinstellingen, studenten van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs
  • ouderen, gehandicapten of personen die zorg behoeven, en
  • huishoudens voor welke de huisvesting dringend noodzakelijk is uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten.

Wanneer de categorale instellingen overgaan tot nieuwbouw buiten het kerngebied wordt verwacht dat die activiteiten uitsluitend gericht zijn op de bovengenoemde categorieën van personen. Richt een categorale instelling zich op reguliere huisvesting, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat zij niet langer als categoraal gezien kan worden. 

Kunnen bewonersorganisaties advies uitbrengen aan de RvT bij (her)benoeming van de bestuurder?

(Her)benoeming van de bestuurder vindt plaats door de RvT. Daarbij kan de RvT de bewonersorganisaties om advies vragen over de benoeming van een bestuurder, maar een wettelijke verplichting daartoe is niet in de Woningwet opgenomen. Op grond van artikel 25 van de wet op het Overleg huurders verhuurder heeft een huurdersvertegenwoordiging wel een adviesrecht bij benoeming van een bestuurder.

Komt er een format voor prestatieafspraken?

Nee. Aedes, VNG, BZK en Woonbond hebben in juli wel de Handreiking prestatieafspraken gepubliceerd. Deze handreiking helpt huurders, verhuurders en gemeenten bij het inrichten van (het proces om te komen tot) prestatieafspraken nieuwe stijl.

Daarnaast zal BZK begin 2016 een database ter beschikking stellen op basis van reeds afgesloten prestatieafspraken, waar gemeenten, corporaties en huurders via verschillende ingangen (gemeente, corporatie, thema, kwaliteit) inzicht kunnen krijgen in prestatieafspraken en deze naar de eigen situatie kunnen vertalen.

Tevens zal BZK vanaf januari op de site www.woningwet2015.nl bronnen plaatsen dan wel ernaar verwijzen, die kunnen ondersteunen bij het maken van prestatieafspraken.

Kan een huurder die er op staat een 'te dure' woning te huren door de corporatie geweigerd worden op grond van het willen voldoen aan de passendheidsnorm?

Ja, de corporatie mag dat weigeren.

Kan een complex deels in een krimpgemeente liggen?

Scheiding van het complex in twee delen is het meest logische; de locatie van een verhuureenheid is namelijk meebepalend voor de vraag of verhuureenheden tot één complex kunnen behoren.

Voor het complex(gedeelte) in krimpgebied moet mogelijk de full versie worden toegepast; zie het schema op pagina 60 van het handboek.

Voor het complex(gedeelte) buiten de krimpgemeente bestaat de keuze om deze via de basis- of via de full versie te waarderen. 

Kan de minister (voor enkele jaren) ontheffing verlenen om te voldoen aan de passendheidsnorm om een meer gemengde wijk te realiseren?

Nee. In dergelijke gevallen zou het beoogde doel ook gehaald kunnen worden door de huurniveaus aan te passen aan de gewenste bewonerssamenstelling.

Kan corporatie A na 1 juli 2015 het beheer van DAEB-woningen/vastgoed gaan doen voor corporatie B die primair actief is in een andere gemeente?

Corporatie A kan het beheer van DAEB-woningen van corporatie B uitvoeren. Dat moet vormgegeven worden via een samenwerkingsvennootschap. Hebben beide corporaties niet hetzelfde kerngebied, dan is toestemming van de minister vereist voor het oprichten van deze samenwerkingsvennootschap.

Kan corporatie A na 1 juli 2015 het beheer van DAEB-woningen/vastgoed blijven doen voor corporatie B die primair actief is in een andere gemeente?

Ja. Een bestaande activiteit mag na 1 juli 2015 worden voortgezet. Op grond van het overgangsrecht behoeven lopende contracten niet te worden opengebroken (artikel II, Woningwet). Bestaande contracten blijven dus van kracht tot het moment van herziening van het contract.

Pagina's