U bent hier

Veelgestelde vragen

Moet het regiovoorstel op 1 januari 2016 klaarliggen?

Nee, dat moet voor 1 juli 2016. Op 1 januari 2016 gaat het portal op www.woningwet2015.nl open, waarbij verzoeken van gemeenten kunnen worden ingediend. Het is dus mogelijk om vanaf die datum verzoeken in te dienen, maar dat kan ook nog in het half jaar daarna. De minister zal zoveel mogelijk verzoeken gelijktijdig behandelen om alle belangen mee te kunnen wegen. Een indiening van een verzoek na 1 mei 2016 bevordert de gelijktijdige behandeling.

Moet een wooncoöperatie ook passend toewijzen?

Bij een wooncoöperatie waarbij het eigendom van de woning bij de voormalige huurder, nu individuele eigenaar, ligt, is geen sprake van toewijzen dus ook niet van passend toewijzen. Indien het een wooncoöperatie is waarbij het eigendom van de woning bij een corporatie berust en de bewoners huurder zijn, is de passendheidsnorm wel van toepassing, ongeacht of de toewijzing geschiedt door de wooncoöperatie of de corporatie.

Moet een wooncoöperatie ook passend toewijzen?

Bij een wooncoöperatie waarbij het eigendom van de woning bij de voormalige huurder, nu individuele eigenaar ligt, is geen sprake van toewijzen dus ook niet van passend toewijzen. Indien het een wooncoöperatie is waarbij het eigendom van de woning bij een corporatie berust en de bewoners huurder zijn, is de passendheidsnorm wel van toepassing.

Mag je voor de toepassing v.d. passendheidsnorm uitgaan van het actuele inkomen, als dat boven de inkomensgrens van de huurtoeslag ligt, terwijl het inkomen van een jaar geleden daar nog onder lag en zo ja, vanaf wanneer mag dit worden toegepast?

Ja, er is een wijziging van het Btiv 2015 in voorbereiding die het mogelijk maakt om voor de passendheidsnorm bij een inkomensstijging op verzoek van de huurder uit te gaan van het actuele inkomen, als dat hoger is dan de huurtoeslaginkomensgrens. Deze wijziging, die bijdraagt aan het tegengaan van goedkoop scheefwonen, zal naar verwachting ingaan per 1 juli 2016 en voor dit onderdeel terugwerken tot 1 januari 2016.

De terugwerkende kracht wordt verleend om deze bepaling ook nu al te kunnen toepassen, vooruitlopend op de formele inwerkingtreding. Woningcorporaties die van de mogelijkheid om vooruit te lopen op deze wijziging van het Btiv gebruik maken en ook nu al op verzoek van de huurder uitgaan van een gestegen actueel inkomen, behoeven niet te vrezen voor sancties als de wijziging onverhoopt geen doorgang zou vinden en specifiek daardoor de passendheidsnorm van 95%  in 2016 niet zou worden gehaald.

Daarbij dienen de voorwaarden voor toepassing van deze maatregel, zoals die zijn vermeld in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Btiv 2015, artikelen I. (wijziging artikel 56, 6e lid nieuw, onder b.) en artikel S (herziene bijlage 5) wel te worden nageleefd; voor deze voorwaarden: zie ook hier.

Mag een gemeente in prestatieafspraken de 5% (boven op het minimum van 95%) vastleggen als vrije flexibele ruimte voor toewijzing?

De corporatie moet minimaal 95% passend toewijzen. Intentie van de wetgever is dat alle woningen passend toegewezen worden. In de praktijk zal dat niet voor de volle 100% lukken; met het oog daarop is er 5% marge. 

Mag een corporatie WKO-installaties exploiteren?

Dit is toegestaan. Als sprake is van een gemengd complex met zowel DAEB- als niet-DAEB-woningen (koop of huur), mag de corporatie de WKO-installatie zonder markttoets (laten) plaatsen. De kosten worden naar rato omgeslagen over DAEB- en niet-DAEB-woningen.

Mag een corporatie nog woningaanpassingen aanbieden aan bewoners na 1 juli 2015? Is het hierbij relevant of de bewoners al dan niet zelf betalen voor de woningaanpassing?

Woningaanpassingen aanbieden aan bewoners is ook na 1 juli 2015 toegestaan. Dit is een dienst die rechtstreeks verband houdt met de bewoning en valt binnen het werkdomein. Het is niet relevant of de bewoners zelf betalen voor de woningaanpassing.

Kunnen prestatieafspraken ook afspraken bevatten over de achtervangpositie die de gemeente in zal nemen?

Ja, dat kan. Zie voor meer informatie: https://www.wsw.nl/gemeenten/achtervang/

Kunnen prestatieafspraken een voorbehoud voor financiering/borging bevatten?

Ja, prestatieafspraken kunnen een voorbehoud over financiering/borging bevatten.

Kunnen huurtoeslaggerechtigden op termijn nog in nieuwbouwwoningen terecht?

Ja, mits die een huurprijs hebben beneden de (hoogste) aftoppingsgrens. Ook kan de corporatie gebruik maken van de 5% vrije ruimte. Veelal zal deze nieuwbouw een (grotere) onrendabele investering vergen. Die kan van belang zijn om een gedifferentieerde bevolkingsopbouw in nieuwe wijken te realiseren. Door soberder, efficiënter en/of kleiner te bouwen en scherp te zijn op de bedrijfslasten kan het investeringsbedrag gedrukt worden. Ook de gemeente zou een rol kunnen spelen bij de bepaling van de grondprijs, mits de grens van de overcompensatie niet wordt overschreden. 

Pagina's