U bent hier

Veelgestelde vragen

Een gebouw is voor 1 juli 2015 leeg komen te staan. De vorige huurder was niet-DAEB (bv winkel), maar er zijn geen concrete plannen voor dit pand. Wordt dit pand na 1 juli 2015 als DAEB of niet-DAEB aangemerkt?

Niet-DAEB, want de vorige huurder was niet-DAEB en er zijn geen concrete plannen.

Een corporatie wil een pand huren van een commercieel belegger waar een winkel in was gevestigd, om deze vervolgens door te verhuren aan een buurthuis (MOG). Is dit na 1 juli 2015 nog toegestaan? Is dit dan een DAEB- of Niet-DAEB-activiteit?

Artikel 45 lid2d Woningwet bepaalt dat het doen bouwen of verwerven van MOG onder het gebied van de volkshuisvesting valt. Het huren van woningen (voor doorverhuur) wordt niet genoemd en valt derhalve niet onder het gebied van de volkshuisvesting (zie ook artikel 53 BTIV, waarin sale and lease back constructies zijn verboden).

Een corporatie bezit een gebouw dat door twee bedrijven als kantoor wordt gebruikt (beide 50% BVO). Het huurcontract met een van de zittende huurder loopt af en de huurder wil het contract verlengen. Is dit na 1 juli 2015 nog toegestaan?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die kantoren een op de wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd. In dit geval mag, indien één van de onderdelen van het gebouw vrij komt, geen nieuw contract worden aangegaan met de zittende huurder of met een ander bedrijf (er is reeds meer dan 25% BOG).

Een corporatie bezit een gebouw dat door twee bedrijven als kantoor wordt gebruikt (beide 50% BVO). Een van de ruimten komt leeg te staan. Mag deze na 1 juli 2015 nog worden verhuurd aan een ander bedrijf?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die bedrijven een op de wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd. In dit geval mag, indien één van de onderdelen van het gebouw vrij komt, geen nieuw contract worden aangegaan met de zittende huurder of met een ander bedrijf (er is reeds meer dan 25% BOG).

Dient de corporatie huurdersorganisaties inzicht te geven in de vermogenssituatie?

Ja

Dienen studenten in het kader van passend toewijzen een DUO-verklaring af te geven? Er schijnt sprake van te zijn dat deze verklaring per 1 september 2015 wordt afgeschaft. Klopt dat, en zo ja, hoe moet dan worden gecheckt op het inkomen van studenten?

Volgens het BTIV 2015 hoeft een student geen bewijs van studiefinanciering te overleggen, maar een bewijs van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs. Studenten worden geacht een inkomen onder de inkomensgrenzen huurtoeslag te hebben.

Dienen ook bewonerscommissies betrokken te worden in het formele overleg met de corporatie, en wat als deze geen afvaardiging leveren? En wat als men zich later alsnog meldt (individueel of als commissie)?

Een bewonerscommissie moet alleen worden betrokken indien er geen overkoepelende organisatie is in de zin van de Overlegwet. Huurders zijn namelijk niet verplicht zich te organiseren. Als er in het gebied waar de prestatieafspraken over gaan geen bewonersorganisatie is, worden de prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente en corporatie. Als er wel een bewonersorganisatie is, maar deze niet wil aanschuiven, worden met de bewonersorganisatie geen prestatieafspraken gemaakt. Een bewonersorganisatie die niet is ingegaan op de uitnodiging maar dat alsnog wil nadat de prestatieafspraken (bijna) zijn gemaakt, is te laat.

De plint van een woningcomplex wordt verhuurd als winkelruimte aan meerdere (zelfstandige) winkeliers. Een van de ruimten komt leeg te staan. Mag deze na 1 juli 2015 nog worden verhuurd aan een zelfstandige ondernemer?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die winkels een op een wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verstrekken van een garantstelling aan een verbinding. Wat wordt er onder een dergelijke garantstelling verstaan?

Onder garantstelling wordt hier verstaan elke verklaring dat de toegelaten instelling aansprakelijk is voor schulden van de verbonden onderneming, anders dan vermindering van de waarde van het gestorte aandelenkapitaal of de afgegeven lening.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verschaffen van aanvullend vermogen aan verbindingen. Wat wordt in dit verband verstaan onder ‘verschaffen van vermogen’?

Onder verschaffen van vermogen wordt in dit verband verstaan het verschaffen van vermogen door middel van het storten van aandelenkapitaal dan wel door het verstrekken van een financiering. Anderszins vermogen verschaffen, zoals via verkapt vermogen, schenkingen, e.d. is per definitie niet toegestaan.

Pagina's