U bent hier

Veelgestelde vragen

Dienen ook bewonerscommissies betrokken te worden in het formele overleg met de corporatie, en wat als deze geen afvaardiging leveren? En wat als men zich later alsnog meldt (individueel of als commissie)?

Een bewonerscommissie moet alleen worden betrokken indien er geen overkoepelende organisatie is in de zin van de Overlegwet. Huurders zijn namelijk niet verplicht zich te organiseren. Als er in het gebied waar de prestatieafspraken over gaan geen bewonersorganisatie is, worden de prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente en corporatie. Als er wel een bewonersorganisatie is, maar deze niet wil aanschuiven, worden met de bewonersorganisatie geen prestatieafspraken gemaakt. Een bewonersorganisatie die niet is ingegaan op de uitnodiging maar dat alsnog wil nadat de prestatieafspraken (bijna) zijn gemaakt, is te laat.

De plint van een woningcomplex wordt verhuurd als winkelruimte aan meerdere (zelfstandige) winkeliers. Een van de ruimten komt leeg te staan. Mag deze na 1 juli 2015 nog worden verhuurd aan een zelfstandige ondernemer?

Ja, in artikel 45 lid 2 sub g Woningwet staat dat het verhuren van gebouwen met een bedrijfsmatige gebruiksbestemming behoort tot het gebied van de volkshuisvesting, mits die winkels een op een wijk, buurt of buurtschap gerichte functie hebben en gelegen zijn in de buurt waar woningen in eigendom van toegelaten instellingen zijn gelegen. Het betreft een niet-DAEB-activiteit.

Beoogd is bij de wijziging van de Woningwet op te nemen dat bij nieuwe verhuur maximaal 25% van het bruto-vloeroppervlak van een gebouw als BOG mag worden verhuurd.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verstrekken van een garantstelling aan een verbinding. Wat wordt er onder een dergelijke garantstelling verstaan?

Onder garantstelling wordt hier verstaan elke verklaring dat de toegelaten instelling aansprakelijk is voor schulden van de verbonden onderneming, anders dan vermindering van de waarde van het gestorte aandelenkapitaal of de afgegeven lening.

De Autoriteit Woningcorporaties kan ontheffing geven voor het verschaffen van aanvullend vermogen aan verbindingen. Wat wordt in dit verband verstaan onder ‘verschaffen van vermogen’?

Onder verschaffen van vermogen wordt in dit verband verstaan het verschaffen van vermogen door middel van het storten van aandelenkapitaal dan wel door het verstrekken van een financiering. Anderszins vermogen verschaffen, zoals via verkapt vermogen, schenkingen, e.d. is per definitie niet toegestaan.

Bepalen gemeenten eenzijdig waar woningcorporaties kunnen werken?

Het initiatief om tot een woningmarktregio te komen ligt bij de gemeenten, waarbij de minister uiteindelijk beslist. In principe zal de minister een gezamenlijk verzoek van gemeenten honoreren indien aan de wettelijke vereisten is voldaan. De daar werkzame woningcorporaties moeten wel worden geraadpleegd en hun zienswijze moet bij het verzoek worden gevoegd.

Dat geldt ook voor de zienswijze van de gemeenten buiten de beoogde regio waar de woningcorporaties ook bezit hebben. De minister zal zich mede op basis daarvan een oordeel vormen in welke een woningcorporatie het beste haar primaire werkgebied kan krijgen. 

Bepalen de woningcorporaties waar zij gaan werken?

Nee, de minister wijst het kerngebied van de corporatie aan. In artikel 41b van de Woningwet is nadrukkelijk bepaald dat het gemeenten zijn die een voorstel voor een woningmarktregio bij de minister indienen en aangeven welke corporaties volgens dat voorstel de regio als kerngebied moeten hebben.  Corporaties kunnen hierop een zienswijze geven, waarbij zij ook kunnen aangeven welk gebied zij als kernregio zien. 

Aan wie overlegt de corporatie het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden?

De corporatie moet het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de prestatie-afspraken jaarlijks voor 1 juli sturen naar betrokken gemeenten en bewonersorganisaties (Woningwet, art. 43 lid 1 jo. art. 44 lid 1). Bewonersorganisaties ontvangen dus dezelfde informatie als de betrokken gemeente(n). Voorafgaand daaraan voert de corporatie al overleg over het beoogde overzicht van de voorgenomen werkzaamheden met deze bewonersorganisaties (Woningwet, art. 43 lid 2, Wet op het overleg huurders verhuurder, art. 3 lid 2 onder l). 

Pagina's