U bent hier

Succesvol tripartiete overleg in Middelburg

Anneke de Vries

Anneke de Vries (Huurdersvereniging Middelburg) over prestatieafspraken

Sinds eind juli is de Handreiking Prestatieafspraken online beschikbaar, een belangrijk handvat voor gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties voor het vormgeven van hun onderlinge samenwerking. In Middelburg werken de betrokken partijen al een aantal jaren volgens de maatstaven van de Handreiking. Anneke de Vries, beleidsmedewerker bij de Huurdersvereniging Middelburg (HVM): ‘Al sinds 2014 zijn wij partner van woningcorporatie Woongoed Middelburg en de gemeente. De werkwijze in de herziene Woningwet en bijbehorende Handreiking Prestatieafspraken is voor ons dus niet nieuw, maar biedt ons wel ruggensteun.’

In 2013 nam de HVM deel aan een landelijk onderzoek van de Woonbond naar armoede onder sociale huurders. Daaruit bleek dat bijna een kwart van de huurders in Middelburg onder de armoedegrens leefde. Bovendien liet het onderzoek zien dat de huren in Middelburg gemiddeld hoog waren en er relatief weinig aan energiebesparing werd gedaan. De Vries: ‘Dat wisten wij al wel, maar nu stond het zwart-op-wit in een onderzoeksrapport. Met die harde cijfers zijn we de boer op gegaan, vooral naar corporatie Woongoed en de gemeente. Hun prestatieafspraken liepen in 2014 af; dat vormde voor ons een mooie ingang. In de besprekingen over de volgende prestatieafspraken wilden we een gelijkwaardige partner zijn.’

Betaalbaarheid en energieprestaties als prioriteit

Dat lukte. Eind 2014 ondertekenden de gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg en de HVM de prestatieafspraken 2015-2017. ‘Onze inzet was betaalbaarheid, waaronder woon- en energielasten. Wat dat betreft hebben we aardig wat weten binnen te halen. Woongoed garandeert dat de huur van 3.500 van haar 6.000 woningen onder de hoogste aftoppingsgrens blijft en dat van 3.000 van haar woningen de huur onder de laagste aftoppingsgrens blijft. Daarnaast blijft de corporatie jaarlijks 4 miljoen euro investeren om de energieprestaties van de bestaande woningvoorraad te verbeteren. Maar niet alleen energiebesparing speelt een rol: ook energieopwekking is belangrijk. Dankzij onze inzet zal Woongoed huurders aanbieden zonnepanelen te plaatsen en doet ze mee aan het pilotproject ‘Nul op de Meter’ in een wijk in Middelburg.’

Heldere én haalbare doelen

De Vries raadt andere huurdersorganisaties aan hun doelen bij het maken van prestatieafspraken van tevoren duidelijk vast te stellen en die ook te blijven navolgen. ‘Natuurlijk moet je in overleggen over prestatieafspraken kunnen geven en nemen en vormen die onderhandelingen een grote klus, maar de grootste opgave volgt eigenlijk pas daarna. Er wordt dan van je verwacht dat je meewerkt, dat je doet wat je hebt beloofd. Bedenk dus van tevoren wat je wel en niet kunt waarmaken.’

Betrokkenheid

Volgens De Vries komt er veel kijken bij de uitvoering van de afspraken. De HVM betrekt haar achterban daar nauw bij. Naar zo’n 3.000 leden gaat maandelijks een mailing uit die hen bijpraat over de meest actuele stand van zaken en die de leden om hun mening vraagt. Ook overlegt de HVM regelmatig op complexniveau met bewonerscommissies en klankbordgroepen van het betreffende wooncomplex. Ten minste één keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd. Vrij uniek is bovendien dat huurders iedere dinsdag- tot en met donderdagochtend bij het HVM-kantoor kunnen binnenlopen tijdens het spreekuur. ‘Veel huurders maken daar gebruik van’, vertelt De Vries. ‘Ze komen met vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, servicekosten en huurverhoging. Wij koppelen dat terug aan corporatie en gemeente.’ De HVM overlegt iedere twee maanden op directieniveau met Woongoed. Tussendoor gebeurt dat regelmatig op complexniveau. De gemeente en de HVM komen ruim drie keer per jaar bij elkaar.

Samenwerkingsovereenkomst

Zoals aanbevolen in de Handreiking Prestatieafspraken heeft de HVM naast prestatieafspraken ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met corporatie Woongoed en de gemeente Middelburg. ‘Daarin is bijvoorbeeld officieel vastgelegd dat wij overlegpartner zijn en dat corporatie en gemeente om die reden met ons in gesprek moeten gaan als ze een huurverhoging overwegen, of energiebesparende maatregelen, sloop- of renovatieplannen, enzovoort.’

De Vries is sinds 2000 officieel in dienst bij de HVM en was daarvoor al jarenlang als vrijwilliger betrokken. ‘Op het gebied van kennis en inspanningen kan ik vrijwilligers nu veel werk uit handen nemen. Het hebben van mensen in vaste dienst is, als huurdersorganisaties die mogelijkheid hebben, voor hen dan ook van grote waarde.’