Prestatieafspraken - Woningcorporatie

De door de Woningwet 2015 zo centraal gestelde samenwerking op lokaal niveau om te komen tot de gewenste volkshuisvestelijke prestaties is een belangrijke uitdaging. Een succesvolle samenwerking vraagt:

  • van  de gemeente dat zij concrete en realiseerbare doelen stelt;
  • van de corporatie dat zij goed beargumenteert welke bijdrage zij aan die doelen wil en kan leveren, en dat zij dit ook transparant overlegt;
  • van de huurdersorganisatie dat zij kritisch meedoet aan het stellen van doelen, de bijdrage van de corporatie hieraan en de effecten voor de huurders.

Taakafbakening 

De corporatie moet zich beperken tot haar kerntaak. Dit betreft het passend huisvesten van mensen met een smalle beurs. In het verlengde hiervan mogen corporaties specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed realiseren en verhuren en bepaalde diensten voor leefbaarheid uitvoeren. Deze activiteiten zijn de daeb-activiteiten. De lijst met toegestane daeb-activiteiten is te vinden via rijksoverheid.nl.

Niet-daeb-activiteiten zijn enkel toegestaan als de gemeente deze wenst en als uit een markttoets blijkt dat zij niet door marktpartijen opgepakt worden. De gemeente organiseert de markttoets. Een factsheet over de markttoets vindt u hier.

Splitsing

Niet-daeb-activiteiten worden gescheiden van de daeb-activiteiten. Deze worden ondergebracht in een dochterorganisatie (juridische splitsing) of in een gescheiden administratie (administratieve scheiding).

Activiteitenoverzicht 

De corporatie stelt jaarlijks een activiteitenoverzicht met financiële paragraaf op. De financiële polsstok is leidend voor de ambities van de corporatie. Het activiteitenoverzicht moet geënt zijn op het beschikbare volkshuisvestelijke beleid en een uitnodiging bevatten om te komen tot prestatieafspraken.