Prestatieafspraken - Gemeente

De door de Woningwet 2015 zo centraal gestelde samenwerking op lokaal niveau om te komen tot de gewenste volkshuisvestelijke prestaties is een belangrijke uitdaging. Een succesvolle samenwerking vraagt:

  • van  de gemeente dat zij concrete en realiseerbare doelen stelt;
  • van de corporatie dat zij goed beargumenteert welke bijdrage zij aan die doelen wil en kan leveren, en dat zij dit ook transparant overlegt;
  • van de huurdersorganisatie dat zij kritisch meedoet aan het stellen van doelen, de bijdrage van de corporatie hieraan en de effecten voor de huurders.

Volkshuisvestingsbeleid 

Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid heeft een formele status in het proces om te komen tot prestatieafspraken. Indien er geldend volkshuisvestingsbeleid is, is de corporatie verplicht om de gemeente en huurdersorganisatie uit te nodigen voor het maken van prestatieafspraken. Zonder geldend volkshuisvestingsbeleid vervalt deze verplichting.

Daeb/niet-daeb 

In het verleden vroegen gemeenten corporaties niet zelden om tal van activiteiten op te pakken, ook activiteiten die niet tot het primaire taakveld van de corporatie behoorden. Door de striktere taakafbakening ligt de uitvoering van commerciële activiteiten niet meer bij corporaties. Corporaties kunnen hierin alleen een rol spelen wanneer:

  • de gemeente hiervan de noodzaak onderbouwt en in beleid vastlegt, en dit afstemt met omliggende gemeenten;
  • de gemeente via een openbare uitnodiging marktpartijen de kans biedt om deze activiteiten op te pakken;
  • marktpartijen de investeringen niet doen; dan kan de gemeente (onder gelijke voorwaarden) corporaties vragen deze opgave op te pakken. Dit kan vervolgens alleen als de corporatie een positieve zienswijze op het plan krijgt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
  • Informatievoorziening. De gemeente krijgt het recht om informatie op te vragen bij woningcorporaties. Onderdeel hiervan is de verantwoordingsinformatie (prestaties achteraf volgens vast format: dVi) en prospectieve informatie (prognose-informatie, dPi). Daarnaast zal een overzicht worden gegeven van de investeringsruimte van de corporatie (op gemeenteniveau).
  • Zienswijze. De gemeente zal op een aantal activiteiten van de corporatie vooraf een zienswijze moeten of kunnen geven.