U bent hier

Terugkoppeling dialoog IBW

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid: de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Eind 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de IBW: er zijn gesprekken geweest met Aedes, VNG en Woonbond  en ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties, via deze website heeft u op de dialoogpagina kunnen aangeven wat u van de IBW heeft ervaren en tot slot zijn die bijdragen in twee werksessies met deelnemers van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties omgezet in concrete aanbevelingen en verbeteringen voor de IBW in 2017.

Uit de evaluatie en consultatie bleek dat de IBW werd gezien als de start van een gesprek over de financiële mogelijkheden van corporaties (zoals de IBW ook bedoeld is), maar dat de IBW op lokaal niveau minder heeft losgemaakt dan beoogd. Mogelijk was de publicatie van de IBW te laat om nog mee te nemen in het gesprek over de prestatieafspraken of ontbrak nog de kennis om de IBW op waarde te kunnen schatten. Zeker is dat wij veel onduidelijkheden in de interpretatie van de IBW kunnen wegnemen met een goede communicatie ervan.

Ook in 2017 heeft de IBW als doel een goed gesprek op lokaal niveau te stimuleren en faciliteren. Om daaraan bij te dragen, zullen wij als eerste de IBW eerder gaan publiceren, in april in plaats van eind juni. Corporaties krijgen de IBW dit jaar als eerste te horen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op vragen van pers en anderen. Verder kiezen we voor consistentie in de methodiek: de IBW van 2017 zal qua rekenmethode vergelijkbaar zijn met die in 2016 om nieuwe verwarring te voorkomen. Wel moet voor iedereen duidelijker worden wat je kunt met de IBW en wat je er niet mee kunt. We willen dat zo helder en beeldend mogelijk uitleggen – met beeldmateriaal dus. Daarnaast komt er een duidelijker en informatiever overzicht per gemeente en publiceren we een uitgebreide faq. We zullen in aanloop op de publicatie van de IBW op de website ook meer aandacht besteden aan praktijkverhalen van gemeenten, huurders en corporaties die ervaringen hebben met het gebruik van de IBW en andere financiële hulpmiddelen. Immers in de praktijk moet het gebeuren. Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties moeten samen aan de slag om een goed inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van de corporaties en om keuzes binnen die mogelijkheden te maken.