U bent hier

RegioTool online!

Vanaf 1 januari 2016 kunnen gemeenten in onderling overleg en samenspraak met corporaties een voorstel doen voor een woningmarktregio. De RegioTool ondersteunt de gedachtevorming en het overleg door op toegankelijke wijze informatie over verhuispatronen, huishoudensaantallen en de werkgebieden van corporaties te ontsluiten. Het maakt bovendien inzichtelijk welke gemeenten en corporaties belanghebbenden kunnen zijn in het proces van regiovorming.

De herziene Woningwet beoogt dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming is  met de schaal van de regionale woningmarkt. Vanaf 1 januari 2016 kunnen gemeenten gezamenlijk en in samenspraak met corporaties een voorstel doen voor een woningmarktregio. Dat is een aaneengesloten gebied van meerdere gemeenten die samenhangen vanuit de woningmarkt en tezamen ten minste 100.000 huishoudens omvatten. Elke corporatie heeft straks één regio waarbinnen zij volledig werkzaam blijft. Daarbuiten mogen zij niet langer uitbreiden door woningen aan te kopen of nieuw te bouwen (met uitzondering van sloop/nieuwbouw). Van belang is ook dat in elke regio voldoende corporaties werkzaam blijven om nu en straks een passende bijdrage te leveren aan de wettelijke sociale taken.

Het nadenken over de regio vraagt om inzicht in de woningmarkt. Dit bevordert het proces waarin gemeenten in onderling overleg en samen met corporaties tot een voorstel voor een regio kunnen komen. De RegioTool biedt daarin ondersteuning door op een eenvoudige manier een aantal feiten en cijfers te ontsluiten. De tool geeft informatie over het aantal huishoudens per gemeente, de verhuisbewegingen tussen gemeenten en het bezit van de corporaties per gemeente.

Op basis van deze feiten en cijfers kan een beeld gevormd worden van wat een logische regio zou kunnen zijn en wat dit betekent voor de positie van de woningcorporaties binnen dat gebied. Daarnaast helpt de RegioTool in kaart te brengen met welke andere gemeenten overlegd moet worden, omdat de vorming van een regio gevolgen heeft voor de activiteiten van corporaties daar. De inzichten die de Regiotool oplevert, moeten echter in de praktijk worden besproken met belanghebbenden. Daardoor wordt duidelijk wat een regio betekent voor gemeenten binnen dat gebied, buiten dat gebied en voor de woningcorporatie. Het ligt dan ook voor de hand voor gemeenten om op tijd het gesprek aan te gaan over het vormen van een regio. Het verdient daarbij aanbeveling om de in het beoogde gebied werkzame woningcorporaties daarbij te betrekken. 

Lees meer over de regio

Werkzaamheden buiten de regio