U bent hier

Handboek Marktwaardering verschenen

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De wijze waarop waardering plaats vindt is vastgelegd in het Handboek Marktwaardering.    

Wijzigingen 2017

Bij de actualisatie van het handboek marktwaardering naar prijspeil 31-12-2017 zijn op hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • De taxatieverplichting voor krimpgebieden is komen te vervallen, de taxatieverplichting voor aardbevingsgebieden, studentenhuisvesting en extramurale zorgwoningen blijft gehandhaafd.
 • De parameters in de basisversie voor de markthuren, het instandhoudingsonderhoud en de discontovoeten zijn nauwkeuriger geschat door toevoeging van een extra objectkenmerk.
 • De voorschriften voor de berekening van de eindwaarde, de huur na mutatie, het effect van erfpacht en de verwerking van aanvangsleegstand en de mutatiegraad bij uitponden zijn nader gepreciseerd, zodat een verschil in interpretatie wordt voorkomen. 
 • De vastgestelde verkoopregels uit het gewijzigde BTIV (per 1-4-2017) zijn verwerkt in de marktwaardering.
 • Teksten over noodzakelijke verklaringen over de marktontwikkeling ten behoeve van de accountantscontrole zijn toegevoegd om corporaties hierover duidelijkheid te bieden.
 • Redactionele wijzigingen zijn aangebracht op onderdelen die afgelopen jaar tot verduidelijkingvragen hebben geleid.
 • De normen en parameters zijn aangepast aan de marktontwikkelingen. 
Een nadere omschrijving van de wijzigingen is te vinden in de bijlage 'Wijzigingen Handboek Marktwaardering 2017'.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met  een breed samengestelde klankbordcommissie bestaande uit: Aw, WSW, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs en accountants. Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van zaken rondom het handboek? Stuur dan een e-mail naar: postbusmarktwaardering@minbzk.nl.   

Download

*= Dit rapport heeft als belangrijke input gediend bij de actualisatie van het Handboek Marktwaardering 2017.

Achtergrondstukken voor de actualisatie

In november worden de volgende achtergrondstukken via dit platform gepubliceerd:

 • Memo marktontwikkelingen: omschrijving marktontwikkelingen per regio plus een overzicht van de invloed van parameteraanpassingen en wijzigingen in de rekenregels op de hoogte van de marktwaarde.
 • Memo accountantscontrole: omschrijving van analyses die moeten worden uitgevoerd bij de verklaring van verschillen tussen de marktwaarde 31-12-2016 en de marktwaarde 31-12-2017.
 • Handleiding datakwaliteit: omschrijving van de dataverzameling in het kader van de marktwaardering.
 • Handleiding taxaties: omschrijving van de aanlevering van gegevens in het kader van taxaties