U bent hier

Autoriteit Woningcorporaties publiceert Beleidsregels financieel toezicht

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels financieel toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van kracht. Deze vervangen de Beleidsregels 2015 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet op 1 juli is opgegaan in de Aw. De financiële beleidsregels van de Aw zijn later die maand gepubliceerd.

De Aw houdt integraal toezicht op alle woningcorporaties. Ze controleert de rechtmatigheid, governance, integriteit en financiën van de corporaties en oordeelt op basis daarvan over hun individuele functioneren. Het geïntegreerd toezicht leidt tot meer samenhang en daarmee scherpere risicoanalyse. Ook rapporteert de Aw jaarlijks over de corporatiesector als geheel.

Financieel toezicht

De Beleidsregels financieel toezicht die eind juli zijn gepubliceerd, behelzen alleen regels voor het toezicht op de financiën van de corporaties en bevatten geen regels voor het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit. Om de financiële situatie van woningcorporaties te controleren, kijkt de Aw naar de kwaliteit van informatie, de kwaliteit van risicobeheer, het behoud van maatschappelijk gebonden vermogen, de liquiditeit van de corporatie, haar financiering, solvabiliteit en de draagkracht van haar vermogen in relatie tot de activiteiten die ze uitvoert.

Openbaar

De Aw stelt jaarlijks uiterlijk op 1 november een oordeel op over de financiële positie van iedere woningcorporatie, vastgelegd in een toezichtbrief. De toezichtbrieven komen – na hoor en wederhoor en zonder (bedrijfs)vertrouwelijke informatie – op de Aw-website te staan. De Aw is namelijk van mening dat het ontsluiten van dit soort informatie ervoor zorgt dat het systeem goed functioneert en dat deze vorm van openbaarheid de checks and balances in de sector verbetert. Actieve openbaarheid is daarom een belangrijk streven van de Aw. Ze hanteert daarbij het ‘Wob-principe’: openbaar, tenzij…

Kosten

De woningcorporaties betalen zelf de kosten voor de diensten en activiteiten van de Aw. De hoogte van het te betalen bedrag wordt voor de ene helft bepaald door het aantal woningen dat de corporatie in bezit heeft en voor de andere helft door de totale WOZ-waarde van dit bezit.

Meer informatie

De Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015 zijn digitaal in te zien. Op de website van de Aw staat meer informatie over haar toezichttaak.