U bent hier

Aedes en Woonbond rapporteren over betrokkenheid en professionaliteit huurdersorganisaties

De positie van huurders is in de herziene Woningwet steviger verankerd. Zo zitten huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken als volwaardig partner aan tafel met gemeente en woningcorporatie en krijgen ze inzicht in de financiële positie van de corporatie. Om de huidige en gewenste betrokkenheid en professionaliteit van huurdersorganisaties in kaart te brengen, hebben zowel Aedes als de Woonbond in het voorjaar van 2015 een enquête uitgezet onder hun leden. 

Aedes: Participatie in perspectief. Rapportage onderzoek participatie huurdersbelangenorganisaties

De enquête van Aedes, ingevuld door 60 procent van haar leden, kan naar eigen zeggen worden gezien als een nulmeting van de participatie van huurdersorganisaties. Uit het onderzoek blijkt dat corporaties over veel thema’s al in gesprek gaan met huurdersorganisaties, met name over het huur- en woonlastenbeleid, gevolgd door beleid rond participatie en zeggenschap. Over wonen en zorg wordt het minst gesproken.

De meeste gesprekken tussen woningcorporaties en huurdersorganisaties vonden op het moment van enquêteren (19 maart-5 mei 2015) vooral plaats in de besluitvormingsfase van beleid – met uitzondering van de beleidsvorming rond participatie en zeggenschap.  Ruim 70 procent van de woningcorporaties wil de participatie van huurdersorganisaties anders inrichten, door ze bijvoorbeeld ook bij andere thema’s actiever te betrekken in het besluitvormingsproces.

Wel wordt het kennisniveau van de huurdersorganisaties als knelpunt van participatie gezien, nu en in de toekomst. Dat komt vooral vanwege de toenemende complexiteit van de vraagstukken en de veranderende rol van de huurdersorganisaties vanwege de nieuwe Woningwet. Een grote meerderheid ziet het als de taak van de woningcorporatie om de huurdersorganisaties zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren, niet alleen door financiële en operationele middelen ter beschikking te stellen, maar ook door advisering, deskundigheidsbevordering en het stimuleren en motiveren van de huurdersorganisaties zelf.

Lees de rapportage van de enquête van Aedes: Participatie in perspectief. Rapportage onderzoek participatie huurdersbelangenorganisaties.

Woonbond: Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet

Ook (een deel van) de huurdersverenigingen zelf zien aanleiding om te vernieuwen of professionaliseren, blijkt uit de enquête van de Woonbond, ingevuld door 174 huurdersorganisaties. 78 procent van de respondenten noemen opleiding als kans hiertoe, gevolgd door training (het vergroten van vaardigheden).

De Woonbond wil de huurdersorganisaties helpen zich te vernieuwen en versterken. Kernbegrippen hierin zijn contact met de achterban, slagkracht en professionaliteit, samengevat onder de noemer ‘Huurdersorganisatie+’ (HO+). De voorjaarsenquête maakt deel uit van het vernieuwingstraject.

Lees de rapportage van de enquête van de Woonbond: Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet.