Rendementstoets

Wanneer marktpartijen geen belangstelling hebben om een door de gemeente gewenst project uit te voeren, kan de woningcorporatie in beeld komen. Desondanks is het ook dan nog mogelijk dat marktverstoring optreedt, namelijk wanneer de woningcorporatie geen marktconforme prijs voor het project berekent. De Autoriteit Woningcorporaties toetst of hier al dan niet sprake van is, op basis van de rendementsnorm. Deze heeft als doel verstoring van mededinging te voorkomen.
Het rendement wordt bepaald met een eenvoudige maatstaf, het bruto aanvangsrendement (BAR). Het BAR geeft de verhouding weer tussen huuropbrengsten in het eerste (volledige) jaar en de stichtingskosten. Stichtingskosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden voor een bouwproject, waaronder ook de eventuele kosten voor omvorming van bezit (afboeking van het bestaande daebbezit, het slopen ervan en het bouwrijp maken van de grond). De norm voor het BAR is bij ministeriële regeling vastgesteld op 5,5%. Voor koopwoningen geldt een andere norm (5% winstmarge op de investering).

De BAR-norm maakt geen onderscheid tussen projecten voor herstructurering of voor nieuwe uitleg en is onafhankelijk van de wijze van financiering (intern of extern).