Geschillen

In de Woningwet 2015 is geregeld dat een geschil dat het maken van prestatieafspraken in de weg staat, kan worden voorgelegd aan de minister. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Sybilla Dekker adviseert de minister. Na ontvangst van het advies doet de minister een uitspraak over het mogelijke vervolg om lokaal alsnog tot prestatieafspraken te komen. Vanaf 1 juli 2016 kunnen geschillen aan de minister worden voorgelegd. Wilt u een geschil over prestatieafspraken voorleggen aan de minister? Hier leest u hoe en wat de voorwaarden zijn.

Prestatieafspraken in de Woningwet

De Woningwet beschrijft het proces om tot prestatieafspraken te komen. Eerste voorwaarde hiervoor is het bestaan van een gemeentelijke woonvisie. 

Indienen van een geschil

In de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is in artikel 19 opgenomen aan welke vereisten een verzoek aan de minister om een uitspraak te doen over een geschil moet voldoen, welke termijnen van toepassing zijn en welke informatie de commissie betrekt bij de advisering aan de minister.