Regio's

Gemeenten kunnen de minister een voorstel doen voor het regionale werkgebied van woningcorporaties. De achterliggende gedachte is dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt. Beperking tot een regionale schaal versterkt de lokale (regionale) binding van de woningcorporatie en bevordert het overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied.

Het verzoek tot vaststelling van het regionale werkgebied van een woningcorporatie moet komen van gemeenten die vanuit het oogpunt van de volkshuisvesting gezamenlijk als regionale woningmarkt beschouwd kunnen worden. Gemeenten kunnen dit bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aannemelijk maken door te wijzen op onderlinge verhuispatronen of een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

Een gemeente kan slechts deel zijn van één regionaal werkgebied en dit werkgebied telt ten minste 100.000 huishoudens. Dit om een redelijke regionale schaal te bewerkstelligen. Ook corporaties werken in één kernregio.

Voor gemeenten die één jaar na inwerkingtreding nog geen voorstel tot regiovorming hebben ingediend, zal de minister dit bij AMvB doen.

Wanneer blijkt dat door de vaststelling van het werkgebied gemeenten elders onevenredig worden getroffen, kan de woningcorporatie ontheffing aanvragen voor dat gebied. Dit gebeurt wanneer er in die gemeenten aantoonbaar en structureel onvoldoende middelen beschikbaar zullen zijn om aan de volkshuisvestelijke opgave te voldoen. Categorale instellingen mogen volledig blijven werken waar ze nu werkzaam zijn.

Lees meer