Gemeenten

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens haar dient te presteren. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (onder andere de verkoop en liberalisatie van bezit), de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor zover investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed tot het werkterrein van de woningcorporatie behoren, kan de gemeente ook op deze thema's voorstellen doen.

De woningcorporatie brengt een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' in, dat in ieder geval informatie bevat over de voorgenomen verkopen en voornemens tot liberalisatie op het niveau van viercijferige postcodes. Dit overzicht vormt de basis voor het gesprek over prestatieafspraken over bijvoorbeeld omvang en behoud van de kernvoorraad.

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, de woningcorporatie en de bewonersorganisatie(s), dat leidt tot prestatieafspraken waaraan de drie partijen elkaar kunnen houden.

Regio's

Gemeenten kunnen de minister een voorstel doen voor het regionale werkgebied van woningcorporaties. De schaal van een woningcorporatie moet in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt.