Corporaties

De woningcorporatie stuurt vóór 1 juli aan de Autoriteit Woningcorporaties de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag over het kalenderjaar voorafgaand aan deze datum. Deze documenten stuurt de woningcorporatie ook aan de gemeente waar zij werkzaam is, aan de gemeente waar zij haar hoofdkantoor heeft en aan de betrokken huurdersorganisaties.

De woningcorporatie draagt bij aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam is (op voorwaarde dat de gemeenten een dergelijk beleid hebben geformuleerd). Ze verstrekt jaarlijks voor 1 juli een overzicht van voorgenomen werkzaamheden, waaruit de betreffende gemeenten (en huurdersorganisaties) kunnen opmaken welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien en welke bijdrage deze leveren aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Het overzicht heeft betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren.

Met toezending van de documenten verzoekt de woningcorporatie tevens om overleg met de betrokken colleges van burgemeester en wethouders en met de betrokken bewonersorganisaties.

Werkzaamheden buiten de regio

Buiten deze kernregio mag de woningcorporatie niet meer uitbreiden: geen nieuwbouw meer op nieuwe locaties. Wel mag ze werkzaamheden die ze al verrichtte voor inwerkingtreding van de wet voortzetten.