Voorafgaande goedkeuring RvT

Bepaalde bestuursbesluiten moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het gaat onder meer om voornemens tot investeringen boven de 3 miljoen euro, vervreemdingen met een waarde van meer dan 10 miljoen euro, wijziging van statuten of het vervreemden van onroerende zaken. En daarnaast om besluiten met betrekking tot onder meer het regulier onderhoud of besluiten tot verkoop van woningen aan natuurlijke personen. 

Verder geldt dat alle besluiten waarvoor het bestuur van de woningcorporatie de goedkeuring van de minister nodig heeft, eerst ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht dienen te worden voorgelegd.