Verantwoording

Met de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag legt de woningcorporatie verantwoording af over de door haar geleverde prestaties. Deze documenten moeten de woningcorporaties ter beschikking stellen aan de gemeenten en de huurders- en bewonersorganisaties.

Woningcorporaties dienen hun daeb- en niet-daebwerkzaamheden te scheiden. Deze administratieve scheiding of juridische splitsing heeft gevolgen voor het opstellen en inrichten van de jaarrekening en het jaarverslag.

Een woningcorporatie die haar niet-daebbezit juridisch splitst en dus onderbrengt in een of meerdere woonvennootschappen, moet voor iedere woningvennootschap een enkelvoudige jaarrekening publiceren.

Bij ministeriële regeling worden nadere voorwaarden gesteld aan de inrichting van de jaarrekening, zoals voorschriften voor het kasstroomoverzicht en de model-verlies- en winstrekening. De accountant stelt een accountantsrapport op, dat betrekking heeft op de hoofdlijnen van de bevindingen uit het accountantsonderzoek. Daarnaast kan de accountant een brief met bevindingen en aanbevelingen opstellen. Deze zogenoemde managementletter is gericht aan het bestuur van de woningcorporatie en rapporteert de eventueel geconstateerde belangrijke tekortkomingen en mogelijke verbeteringen van de administratieve organisatie van de woningcorporatie. Een accountant is hiertoe niet verplicht. Wanneer wel een managementletter is opgesteld, dient dit document ook te worden gezonden aan de Autoriteit Woningcorporaties. Hierdoor kan de toezichthoudende rol op individuele toegelaten instellingen worden versterkt. Bovendien kunnen deze rapportages dienen als hulpmiddel om sectorbrede risico's te signaleren.

Visitatie

Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht ten minste eens per vier jaar een visitatie te laten plaatsvinden.

Doel is de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de woningcorporatie te onderzoeken. Tevens levert de visitatie een oordeel op over de kwaliteit van de governance en over...