Vaststellen huishoudinkomen

Voordat een woningcorporatie een sociale huurwoning mag verhuren, moet de woningzoekende eerst gegevens verstrekken over de samenstelling van zijn huishouden en zijn inkomen. In eerste instantie wordt gebruikt gemaakt van de door de Belastingdienst afgegeven (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting of van een Inkomensverklaring op basis van de Basisregistratie Inkomen. Wanneer langs deze weg geen gegevens te achterhalen zijn, kan het inkomen op een andere manier worden vastgesteld. Dit geldt ook wanneer een woningzoekende meent dat hij of zij door een terugval in het actuele inkomen inmiddels een inkomen heeft dat onder de inkomensgrens ligt (en waarmee de huurder dus binnen de doelgroep zou vallen).

In de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting staat in een stroomschema <<link naar Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting, bijlage 1>> weergegeven hoe het huishoudinkomen van de kandidaat-huurder dient te worden bepaald.

Uitgezonderd zijn statushouders, studenten en zorgbehoevenden. Toegelaten instellingen moeten zich verantwoorden over de toewijzingen in de jaarstukken.