Vastgoed verkopen

Woningcorporaties mogen vastgoed verkopen, maar zijn bij verkopen van woningen en maatschappelijk vastgoed aan regels gebonden. Bij verkoop van woningen is hierbij een tweedeling aan te brengen tussen regels rondom verkoop aan individuele particulieren voor eigen bewoning en regels voor verkoop aan derden (zoals beleggers). Voor verkopen van ander vastgoed en grond gelden geen regels, maar deze dienen bij een omvang van meer dan € 10 miljoen wel ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht van de woningcorporatie te worden voorgelegd.

Plannen om huurwoningen te verkopen zijn onderdeel van de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. De corporatie vermeldt de voornemens in het jaarlijkse 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' dat ze met de andere twee partijen bespreekt.

Taxatie

Wanneer een woningcorporatie van plan is huurwoningen te verkopen, moeten deze voorafgaand aan de verkoop worden getaxeerd. Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes maanden en moet zijn opgesteld door een erkend taxateur die is ingeschreven bij het NRVT (het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs).

Verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning

Bij verkoop aan natuurlijke personen voor eigen bewoning moet de waarde worden aangehouden zoals vermeld in de meest recente WOZ-beschikking of moet de waarde worden vastgesteld aan de hand van een gevalideerd taxatierapport, waarbij de taxatie gebaseerd is op de leegwaarde (marktwaarde vrij van huur en gebruik). Bij de verkoop van opknapwoningen geldt de methodiek van residuele waarde (de leegwaarde na renovatie minus de renovatiekosten). 

Verkoop aan derden

Bij verkopen aan derden gelden de volgende taxatievereisten:

Gereguleerde woningen

Bij gereguleerde woningen gaat het om woningen die op basis van de waardering van de kwaliteit altijd tot de sociale huursector blijven behoren, omdat ze op grond van het woningwaarderingsstelsel niet voldoende punten behalen om geliberaliseerd te mogen worden. Bij een complex woningen geldt dat het gehele complex tot de gereguleerde woningen behoort wanneer tien procent of meer van het aantal woningen in het complex beneden puntengrens blijft om geliberaliseerd te mogen worden.

Geliberaliseerde of te liberaliseren woningen

Wanneer een woningcorporatie te liberaliseren of geliberaliseerde woningen wil verkopen aan derden, doet ze dat bij openbare aanbieding. Vervolgens volgt een integriteitsbeoordeling van de koper door de Autoriteit Woningcorporaties (deze is hetzelfde als bij verkoop gereguleerde woningen aan derden). Ook een zienswijze van de gemeente op de voorgenomen verkoop is noodzakelijk.

Verkoop van maatschappelijk vastgoed

Bij de verkoop van maatschappelijk vastgoed kan worden getaxeerd op de leegwaarde, de marktwaarde in verhuurde staat of de WOZ-waarde.

Verkoop aan andere woningcorporaties

Voor de verkoop van woongelegenheden of maatschappelijk vastgoed aan andere woningcorporaties zijn geen voorwaarden gesteld en is toestemming vooraf niet noodzakelijk. Wel zullen de verkopen moeten worden opgenomen in het jaarverslag.