Introductie

Zoals opgenomen in de herziene Woningwet zorgt het ministerie van BZK jaarlijks vóór 1 juli voor een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Dit gebeurt met de publicatie van de Indicatie Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW. Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

In onderstaande video wordt de IBW kort uitgelegd. Of lees deze factsheet over de IBW in het kort.

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen afspraken over lokaal woonbeleid.
  Hoeveel sociale huurwoningen moeten er worden bijgebouwd?
  Welke huizen moeten worden verbeterd?
  Wat moet er met de huren gebeuren?
  Deze afspraken worden ook wel de 'prestatieafspraken' genoemd.

  (Een animatie.)

  Maar welke inspanning de woningcorporaties kunnen leveren is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk.
  Daarom publiceert de Rijksoverheid jaarlijks de 'indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties', afgekort de IBW.
  De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal kunnen lenen voor extra nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging.
  Dit is extra, dus boven op het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor haar werkzaamheden.
  De IBW staat niet bij corporaties op de bank.
  Om de indicatieve bestedingsruimte in te zetten moeten woningcorporaties extra geld lenen.
  Dat kan verstandig zijn als er bijvoorbeeld een grote behoefte is aan extra woningen.
  Maar dit betekent wél dat corporaties dan een hoge schuld hebben.
  De meeste corporaties willen liever een buffer aanhouden en niet alle ruimte om te lenen aanspreken.
  Iedere corporatie ontvangt het Rekenmodel IBW waarmee zij kunnen kijken hoeveel bestedingsruimte er overblijft als ze voorzichtiger grenzen hanteren.
  De berekende indicatieve bestedingsruimte bestaat uit drie bedragen en geeft aan wat totaal kan worden besteed aan één post.
  Dus óf alle ruimte voor nieuwbouw óf voor woningverbetering óf voor huurmatiging.
  Maar de inzet kan ook worden verdeeld over deze drie posten.
  Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties kiezen samen in welke mate zij inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.
  Woningcorporaties kunnen de indicatieve bestedingsruimte inzetten over een lange periode of deze juist snel opmaken.
  In dat geval is de ruimte van de corporatie om extra te investeren op en moeten de reserves weer opnieuw worden opgebouwd.
  Op woningwet2015.nl staat meer informatie over de IBW.
  Ook staat er per gemeente wat de indicatieve bestedingsruimte van de woningcorporaties is welke corporatie misschien nog wat extra kan doen en bij welke alle ruimte al is ingezet.
  De cijfers van de woningcorporaties zelf, het oordeel van een adviseur en de Transparantietool van Aedes kunnen ook veel inzicht geven.
  Het is aan woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om samen te bedenken hoe zij de IBW verstandig kunnen inzetten.
  Ga dus het gesprek aan.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Uitleg IBW, www.woningwet2015.nl.)

  RUSTIGE MUZIEK EBT WEG