U bent hier

Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet van start

Sybilla Dekker

Sinds 1 april is de adviescommissie gestart die minister Blok adviseert over geschillen rond prestatieafspraken. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties die een geschil hebben, kunnen dit voorleggen aan de minister. De adviescommissie staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sybilla Dekker.

De Woningwet beschrijft het proces om tot prestatieafspraken te komen. Eerste voorwaarde hiervoor is het bestaan van een gemeentelijke woonvisie. De inhoud van het beleid wordt in sterke mate op lokaal niveau bepaald. De woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie zitten met elkaar aan tafel om vanuit hun kennis van de lokale praktijk jaarlijks de volkshuisvestelijke ambities vast te stellen en daarover prestatieafspraken te maken. Als een geschil het maken van prestatieafspraken in de weg staat, is het mogelijk dit aan de minister voor te leggen. In het Besluit toegelaten instelling volkshuisvesting (Btiv) is geregeld dat de minister zich over dit geschil laat adviseren door een adviescommissie. Dit advies vormt de basis voor de uitspraak van de minister en het mogelijke vervolg bij de totstandkoming van de lokale prestatieafspraken.

Voorgedragen leden

De leden van de adviescommissie zijn voorgedragen door Aedes, VNG en de Woonbond. De samenstelling van de adviescommissie weerspiegelt de deelnemers aan het lokale proces. De leden van de commissie zijn met ingang van 1 april benoemd. Vanaf 1 juli kunnen lokale partijen geschillen voorleggen aan de minister.

De periode april tot en met juni 2016 is door de adviescommissie gebruikt om kwartier te maken en de werkwijze te bepalen. Kernpunten uit de werkwijze zijn:

  • De commissie vormt geen vertegenwoordigend overleg. De leden en plaatsvervangend leden handelen zonder last of ruggespraak.
  • De commissie vergadert in beslotenheid over het uit te brengen advies.
  • In de besluitvorming over de adviezen aan de minister wordt gestreefd naar consensus.
  • De commissie nodigt desgewenst op eigen initiatief één of meer partijen die bij het geschil betrokken zijn uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is om aanvullende informatie te verkrijgen over de ingediende stukken.
  • Het advies van de commissie aan de minister wordt gemotiveerd.
  • Het openbaar maken van de adviezen van de commissie betreft een bevoegdheid van de minister.
  • Het domein van de commissie is begrensd door de reikwijdte van de Woningwet en onderliggende regelgeving over woningcorporaties.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de minister van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. De geschilbeslechting bij de totstandkoming van de prestatieafspraken, wordt mede aan de hand van de ervaring van de adviescommissie na het eerste jaar geëvalueerd. Die evaluatie gebeurt door BZK in goed overleg met VNG, Aedes en Woonbond.

Frans van Suylekom
Secretaris adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet