U bent hier

Actueel

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) richt zich de komende jaren op ‘integraal toezicht’: zij behandelt alle aspecten van governance, integriteit, rechtmatigheid, financiële continuïteit en de bescherming van het maatschappelijk vermogen bij corporaties. Dat meldt de toezichthouder in haar toezic

Op 7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen.

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders).

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaat in navolging van haar rechtsvoorganger het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een stresstest uitvoeren bij alle corporaties met een derivatenportefeuille.

In december 2015 zijn de technische wijzigingen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in een openbare internetconsultatie voorgelegd. Alle geïnteresseerden hadden de gelegenheid aan te geven hoe de regelgeving beter uitvoerbaar gemaakt kon worden.

Uit de Corporatiebarometer, de jaarlijkse peiling van Aedes onder corporatiebestuurders, blijkt dat de helft van de woningcorporaties in 2015 bijzondere maatregelen nam om vergunninghouders aan een woning te helpen. De corporatiebarometer is een online enquête die de redactie van de Aedes-media s

Op 7 april 2016 wordt in de Fokker Terminal in Den Haag het WoONcongres 2016 gehouden. De aanleiding voor het congres is de publicatie van de resultaten van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt gehouden.

Vanaf nu is het voor gemeenten mogelijk om een aanvraag voor een woningmarktregio te doen.

Woningcorporatie Eigen Haard heeft een webapplicatie ontwikkeld waarmee woningcorporaties makkelijk de inkomenstoets bij woningtoewijzing kunnen doorlopen. De applicatie, genaamd WIS*kit, vraagt stapsgewijs om gegevens over de woning, de gezinssamenstelling, het inkomen en eventuele bijzondere om

Minister Stef Blok roept gemeenten op voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van middeldure huurwoningen. De grond ligt er en beleggers staan te popelen. Diezelfde voortvarendheid verwacht hij bij de vorming van de woningmarktregio’s waarvoor gemeenten het komende halfjaar de tijd hebben.

Pagina's