U bent hier

Actueel

De online dialoog over huurdersparticipatie heeft BZK inzicht verschaft in hoe huurders invulling geven aan hun rol in de Woningwet. De Woningwet geeft huurders juridisch gezien de mogelijkheid om als gelijkwaardig te participeren in het overleg over prestatieafspraken.

Minister Blok heeft onlangs aan de koepels van woningcorporaties en maatschappelijke opvanginstellingen de regels verduidelijkt die gelden bij de toewijzing van goedkope huurwoningen via intermediaire zorg- en maatschappelijke instellingen en de verantwoording daarover.

7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland en wat dat betekent voor het beleid. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft begin december de beoordelingen afgerond van alle 367 woningcorporaties die Nederland eind 2014 telde. Corporaties hebben een oordeel ontvangen over hun financien, rechtmatigheid, governance en integriteit.

Op 17 juni 2015 is de eerste versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. De geactualiseerde versie die nu is verschenen, is op verschillende punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende punten.

Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is nadere uitwerking gegeven aan de in 2015 herziene Woningwet en aan het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna: BTIV).

Afgelopen vrijdag sloot consultatieronde 1. In deze ronde hebben we ideeën, wensen en ervaringen opgehaald. Vandaag starten we met consultatieronde 2, waarin we openen met een startbijdrage vanuit BZK en Ronald Paping (Woonbond).

Dank voor uw deelname aan de eerste consultatieronde van de Woningwet2015. We gaan uw reacties bekijken en verwerken en komen op woensdag 9 december met een reactie. We zullen bekijken welke slimme oplossingen al werken en wat de belangrijkste vragen zijn die nog niet zijn beantwoord.

De nieuwe rol van huurdersorganisaties vraagt iets van woningcorporaties én van de huurdersorganisaties zelf. Aedes en de Woonbond werken daarom in een pilot aan het versterken van huurdersorganisaties.

Op 1 juli 2015 is een veelomvattend pakket van regelgeving van kracht geworden. Nu de sector, de Autoriteit en het ministerie hiermee aan de slag zijn, blijkt dat enkele technische wijzigingen nodig zijn met betrekking tot de uitvoering.

Pagina's