U bent hier

Actueel

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een themaonderzoek gedaan naar Zorgvastgoed.

Uit de tweede Aedes-benchmark blijkt dat huurders meer tevreden zijn over de dienstverlening van woningcorporaties. Ook slaagden corporaties erin

Bent u druk bezig met de invoering van de Woningwet2015 of in overleg met huurdersvertegenwoordigers om een goede cyclus prestatieafspraken in te richten? Ontwikkelt u samen met (buurt)gemeenten een (regionale) woonvisie? Werkt u aan het verhelderen van corporatie financiën?

Aedes heeft een beslisboom laten maken die woningcorporaties helpt bij de keuze tussen het juridisch of administratief scheiden van hu

In de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties een volwaardige stem bij het maken van prestatieafspraken. In de nieuwe situatie moeten gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk tot goede afspraken komen.

Brancheverenigingen in de vastgoedsector maken sinds 2009 afspraken over het waarborgen van de integriteit van hun leden in het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV).

Minister Blok heeft 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ‘Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2015-2019’ en het kengetal investeringsruimte. Bij de brief waren ook 2 rapporten over de Staat van de Woningmarkt toegevoegd.

Woningcorporaties moeten voorgenomen statutenwijzigingen eerst voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft 30 oktober 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn beleidsvoornemens schetst

Pagina's