U bent hier

Actueel

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaat in navolging van haar rechtsvoorganger het Centraal Fonds Volkshuisvesting, een stresstest uitvoeren bij alle corporaties met een derivatenportefeuille.

In december 2015 zijn de technische wijzigingen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) in een openbare internetconsultatie voorgelegd. Alle geïnteresseerden hadden de gelegenheid aan te geven hoe de regelgeving beter uitvoerbaar gemaakt kon worden.

Uit de Corporatiebarometer, de jaarlijkse peiling van Aedes onder corporatiebestuurders, blijkt dat de helft van de woningcorporaties in 2015 bijzondere maatregelen nam om vergunninghouders aan een woning te helpen. De corporatiebarometer is een online enquête die de redactie van de Aedes-media s

Op 7 april 2016 wordt in de Fokker Terminal in Den Haag het WoONcongres 2016 gehouden. De aanleiding voor het congres is de publicatie van de resultaten van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt gehouden.

Vanaf nu is het voor gemeenten mogelijk om een aanvraag voor een woningmarktregio te doen.

Woningcorporatie Eigen Haard heeft een webapplicatie ontwikkeld waarmee woningcorporaties makkelijk de inkomenstoets bij woningtoewijzing kunnen doorlopen. De applicatie, genaamd WIS*kit, vraagt stapsgewijs om gegevens over de woning, de gezinssamenstelling, het inkomen en eventuele bijzondere om

Minister Stef Blok roept gemeenten op voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van middeldure huurwoningen. De grond ligt er en beleggers staan te popelen. Diezelfde voortvarendheid verwacht hij bij de vorming van de woningmarktregio’s waarvoor gemeenten het komende halfjaar de tijd hebben.

De Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, kent verschillende implementatiemomenten. Een van de belangrijke momenten  is 1 januari 2016.

In deze brochure vindt u informatie over de subsidieregeling ‘Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ die wordt uitgevaardigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Op 18 december 2015 heeft minister Blok de Eerste Kamer en de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang in de uitvoering van de motie Duivesteijn cs (32 769. Nr. G).

Pagina's