U bent hier

Actueel

De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt, Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.

Investeren in kleinschalig, maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de leefbaarheid in  buurten en wijken.  Investeren in de wijk, in veiligheid en in leefbaarheid blijft nodig. Dan gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming van leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.

Op basis van de Woningwet scheiden de grote corporaties (omzet hoger dan €30 miljoen) vanaf 1 januari 2018 hun bezit in kernvoorraad ten behoeve van de doelgroep (DAEB) en overig vastgoed (niet-DAEB).

In de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en huurders op lokaal niveau krijgt de Nederlandse volkshuisvesting daadwerkelijk vorm.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u graag uit voor het WoONcongres 2016: “Wonen in Beweging” in de Fokker Terminal in Den Haag op 7 april 2016. Op het WoONcongres worden de belangrijkste resultaten van het jongste WoonOnderzoek Nederland (WoON), het grootste woni

Ook in 2016 maakt het Huurdersoordeel deel uit van de Aedes-benchmark. Maar rond de aanlevering van de onderzoeken verandert dit jaar een en ander.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) richt zich de komende jaren op ‘integraal toezicht’: zij behandelt alle aspecten van governance, integriteit, rechtmatigheid, financiële continuïteit en de bescherming van het maatschappelijk vermogen bij corporaties. Dat meldt de toezichthouder in haar toezic

Op 7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen.

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders).

Pagina's