U bent hier

Actueel

Op maandag 11 juli 2016 is voor het eerst een jaarrekening met een digitaal getekende accountantsverklaring aangeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (via CorpoData).

Per 1 juli 2016 komt er meer informatie beschikbaar over de verschillende onderwerpen binnen de nieuwe Woningwet. De website Woningwet2015 krijgt twee ‘zuster-websites’, te weten Huurregelgeving en Investeren in de woningmarkt.

De Autoriteit woningcorporaties heeft de Q & A’s bij het beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB gepubliceerd. Hierin worden vragen beantwoord over onder andere het ‘verlicht regime’, governance, maatschappelijk gebonden vermogen en financiële ratio’s en het financieringsplan.

In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Hiertoe brengen corporatie jaarlijks voor 1 juli een ‘bod’ uit met voorgenomen werkzaamheden.

Of de corporatie een administratieve scheiding, een juridische splitsing, of de hybride variant doorvoert, heeft effect op de strategie van de woningcorporatie. Hetzelfde geldt voor de verdeling van het vastgoed over de DAEB en niet-DAEB.

Meld u aan: Op 23 juni aanstaande vindt in Utrecht de (gratis) bijeenkomst plaats over het maken van prestatieafspraken over energiebesparing.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft haar beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB gepubliceerd. Aan de hand van dit kader beoordeelt de Aw de voorstellen waarin woningcorporaties aangeven hoe zij hun kerntaken gaan scheiden van hun andere activiteiten.

Versie mei 2016, dit is de update van de eerdere versie uit februari 2016

In december 2015 is de Veegwet wonen, met daarin onder andere de technische wijzigingen in de Woningwet, in een openbare internetconsultatie voorgelegd. Alle geïnteresseerden hadden de gelegenheid aan te geven hoe de regelgeving beter uitvoerbaar gemaakt kon worden.

Pagina's