U bent hier

Actueel

Vanaf nu is het voor gemeenten mogelijk om een aanvraag voor een woningmarktregio te doen.

Woningcorporatie Eigen Haard heeft een webapplicatie ontwikkeld waarmee woningcorporaties makkelijk de inkomenstoets bij woningtoewijzing kunnen doorlopen. De applicatie, genaamd WIS*kit, vraagt stapsgewijs om gegevens over de woning, de gezinssamenstelling, het inkomen en eventuele bijzondere om

Minister Stef Blok roept gemeenten op voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van middeldure huurwoningen. De grond ligt er en beleggers staan te popelen. Diezelfde voortvarendheid verwacht hij bij de vorming van de woningmarktregio’s waarvoor gemeenten het komende halfjaar de tijd hebben.

De Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, kent verschillende implementatiemomenten. Een van de belangrijke momenten  is 1 januari 2016.

In deze brochure vindt u informatie over de subsidieregeling ‘Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ die wordt uitgevaardigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Op 18 december 2015 heeft minister Blok de Eerste Kamer en de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang in de uitvoering van de motie Duivesteijn cs (32 769. Nr. G).

De online dialoog over huurdersparticipatie heeft BZK inzicht verschaft in hoe huurders invulling geven aan hun rol in de Woningwet. De Woningwet geeft huurders juridisch gezien de mogelijkheid om als gelijkwaardig te participeren in het overleg over prestatieafspraken.

Minister Blok heeft onlangs aan de koepels van woningcorporaties en maatschappelijke opvanginstellingen de regels verduidelijkt die gelden bij de toewijzing van goedkope huurwoningen via intermediaire zorg- en maatschappelijke instellingen en de verantwoording daarover.

7 april 2016 vindt in Den Haag het WoOn-congres 2016 plaats over de woonbehoefte van Nederland en wat dat betekent voor het beleid. Een van de workshops op deze dag draait om het scheiden en splitsen.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft begin december de beoordelingen afgerond van alle 367 woningcorporaties die Nederland eind 2014 telde. Corporaties hebben een oordeel ontvangen over hun financien, rechtmatigheid, governance en integriteit.

Pagina's