U bent hier

Actueel

In 2016 werd voor het eerst de volledige cyclus prestatieafspraken doorlopen. Onderdeel daarvan was dat corporaties, gemeenten en/of huurdersorganisaties wanneer een conflict de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg stond, zij dat punt konden voordragen aan de minister. De minister laat een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet onder leiding van Sybilla Dekker, een advies uitbrengen over het geschil. Op basis van dat advies doet de minister vervolgens een bindende uitspraak. Daarna is het de bedoeling dat de drie partijen opnieuw met elkaar aan tafel gaan om alsnog tot afspraken te komen.

Met het doorlopen van de eerste volledige cyclus prestatieafspraken, het eerste jaar van passend toewijzen, de indeling van regionale werkgebieden’ en het indienen van de scheidingsplannen DAEB/ niet-DAEB  was 2016 een druk implementatiejaar voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties. Inmiddels zijn de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben corporaties hun voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstellen ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten en huurders, en liggen er op veel plekken in het land tripartiete prestatieafspraken over de volkshuisvestingsplannen voor de komende paar jaar. 

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid: de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Eind 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de IBW: er zijn gesprekken geweest met Aedes, VNG en Woonbond  en ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties, via deze website heeft u op de dialoogpagina kunnen aangeven wat u van de IBW heeft ervaren en tot slot zijn die bijdragen in twee werksessies met deelnemers van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties omgezet in concrete aanbevelingen en verbeteringen voor de IBW in 2017.

Het handboek Marktwaardering 2016 leidt tot een verplichte full-taxatie voor corporaties met veel reguliere woningen gelegen in krimp- of aardbevingsgebied, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. Om corporaties hierbij te ondersteunen, is een handreiking opgesteld. Hierin vindt u handvatten om het proces in te richten. 

Het kabinet wil de regels bij de verkoop van woningen van woningcorporaties wijzigen. De nieuwe regels zullen naar verwachting in de eerste helft van 2017 ingaan. 

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft eind 2015 aangegeven dat bij toewijzing van woonruimte met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (DAEB-woningen) geen inkomenstoets is vereist als deze door intermediair verhurende (maatschappelijke opvang) instellingen worden gebruikt voor opvang van cliënten. 

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. De afgelopen weken vond op deze website een dialoog plaats, waarbij u onder meer kon aangeven wat u goed vindt en wat er beter kan aan de wijze waarop de cijfers van de IBW gepresenteerd worden.

Bij deze nodigt het ministerie van Binnenlandse Zaken u uit voor een informerende bijeenkomst omtrent de implementatie van het verplichte gebruik van de full-versie voor corporaties met meer dan 5% woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, extramuraal zorgvastgoed of studentenhuisvesting. De bijeenkomst vindt plaats op 21 december van 13.00 (inlooplunch vanaf 12.00) tot 16.30 bij het Jaarbeurs MeetUp te Utrecht (Jaarbeursplein 6A, Beatrixgebouw)

BZK krijgt veel vragen over wat er moet gebeuren als er geen prestatieafspraken worden gesloten voor 15 december. In deze tekst wordt meer uitgelegd over de termijnen met betrekking tot prestatieafspraken.

Op grond van de nieuwe Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) vanaf 2016 voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om de kosten voor taxaties welke in dit kader gebruikelijk zijn, te drukken, is een Handboek modelmatig waarderen marktwaarde opgesteld. Dit handboek is opgenomen als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) en betreft een nadere uitwerking van de Woningwet (artikel 35 lid 2) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) (artikel 31).

Pagina's