U bent hier

Actueel

Vanaf vandaag zijn de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) te vinden op de interactieve landkaart op deze website.

Maandag 22 mei ontvangen alle corporaties een email van het ministerie van BZK over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, inclusief het Rekenmodel IBW voor hun corporatie (indien beschikbaar).

De Inspiratiegids is vernieuwd! In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

De eerste Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) werd eind juni 2016 gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals opgenomen in de herziene woningwet maakt het ministerie jaarlijks voor 1 juli een indicatie openbaar over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd het gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken aangaan.

Per 1 april 2017 zijn, naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, de regels voor corporaties vereenvoudigd bij de verkoop van geliberaliseerde of te liberaliseren woningen aan derde partijen, zoals beleggers. Dit zijn woningen die dusdanig groot zijn dat zij ook op de vrije markt verhuurd zouden kunnen worden; corporaties kunnen deze woningen, die niet passen bij de inkomensdoelgroep, nu makkelijker verkopen. Zo wordt een passende, betaalbare voorraad gestimuleerd.

In 2016 werd voor het eerst de volledige cyclus prestatieafspraken doorlopen. Onderdeel daarvan was dat corporaties, gemeenten en/of huurdersorganisaties wanneer een conflict de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg stond, zij dat punt konden voordragen aan de minister. De minister laat een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet onder leiding van Sybilla Dekker, een advies uitbrengen over het geschil. Op basis van dat advies doet de minister vervolgens een bindende uitspraak. Daarna is het de bedoeling dat de drie partijen opnieuw met elkaar aan tafel gaan om alsnog tot afspraken te komen.

Met het doorlopen van de eerste volledige cyclus prestatieafspraken, het eerste jaar van passend toewijzen, de indeling van regionale werkgebieden’ en het indienen van de scheidingsplannen DAEB/ niet-DAEB  was 2016 een druk implementatiejaar voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties. Inmiddels zijn de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben corporaties hun voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstellen ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten en huurders, en liggen er op veel plekken in het land tripartiete prestatieafspraken over de volkshuisvestingsplannen voor de komende paar jaar. 

De minister van Wonen en Rijksdienst geeft sinds 2016 jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid: de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Eind 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de IBW: er zijn gesprekken geweest met Aedes, VNG en Woonbond  en ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties, via deze website heeft u op de dialoogpagina kunnen aangeven wat u van de IBW heeft ervaren en tot slot zijn die bijdragen in twee werksessies met deelnemers van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties omgezet in concrete aanbevelingen en verbeteringen voor de IBW in 2017.

Het handboek Marktwaardering 2016 leidt tot een verplichte full-taxatie voor corporaties met veel reguliere woningen gelegen in krimp- of aardbevingsgebied, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. Om corporaties hierbij te ondersteunen, is een handreiking opgesteld. Hierin vindt u handvatten om het proces in te richten. 

Het kabinet wil de regels bij de verkoop van woningen van woningcorporaties wijzigen. De nieuwe regels zullen naar verwachting in de eerste helft van 2017 ingaan. 

Pagina's