U bent hier

Actueel

Het accountantsprotocol 2017 vervangt Bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015In het protocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties.
De Verantwoordingsinformatie (dVi) 2017 vervangt Bijlage 3 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Wijzigingen

Dinsdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs.

Sinds de Woningwet 2015 is de waardering op marktwaarde in verhuurde staat een feit geworden voor alle corporaties. Wat betekent dit voor corporaties en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen?

In de Woningwet is opgenomen dat de indieningsdatum van de verantwoordingsinformatie (dVi) en de jaarrekening op termijn wordt vervroegd naar 1 mei (in plaats van 1 juli).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert op woensdag 20 september een bijeenkomst voor softwareleveranciers van softwarepakketten die de marktwaarde in verhuurde staat voor woningcorporaties kunnen berekenen. 

Bij deze vragen wij uw medewerking voor het aanleveren van gegevens t.b.v. de validatie en actualisatie van het Handboek marktwaardering in 2017. Deze uitvraag op basis van vrijwilligheid is alleen op u van toepassing indien u voor de jaarrekening 2016 de full versie van het Handboek heeft toegepast voor de waardering van (delen van) uw portefeuille. Heeft u volledig de basisversie van toegepast, dan is deze uitvraag voor u niet van toepassing.

Op 9 februari is de Veegwet wonen gepubliceerd. In deze wetswijziging staat een aantal aanpassingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken.  Op 1 juli 2017 treedt deze wetswijziging in werking.

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarktmarkt beschreven met in bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties.

Pagina's