U bent hier

Actueel

Als een woningcorporatie of een derde partij schade lijdt door het ‘handelen of nalaten’ van bestuurders of commissarissen, kunnen deze aansprakelijk worden gesteld. Woningcorporaties mogen hun bestuurders en commissarissen niet vrijstellen van die aansprakelijkheid.

Bureau Atrivé onderzoekt in opdracht van minister Blok bij woningcoporaties betaalbaarheid, duurzaamheid, urgente doelgroepen en scheiden van wonen en zorg. Directeur-bestuurders van corporaties ontvangen in de week van 1 oktober 2015 een digitale enquête.

34 procent van de woningcorporaties koos voor marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag over het verslagjaar 2014. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een kleine stijging. Toen had 28 procent van de corporaties deze waarderingsgrondslag in de jaarrekening opgenomen.  

Het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond heeft voor de corporatiesector als geheel geen grote effecten.

Kleine woningcorporaties kunnen iets makkelijker in aanmerking komen voor het zogeheten verlicht regime. Daarbij hoeven zij hun activiteiten niet te splitsen. Ook kan het VvE-beheer bij complexen met zowel DAEB- als niet-DAEB-woningen worden gedaan vanuit de DAEB tak.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen gemeenten in onderling overleg en samenspraak met corporaties een voorstel doen voor een woningmarktregio.

De positie van huurders is in de herziene Woningwet steviger verankerd. Zo zitten huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken als volwaardig partner aan tafel met gemeente en woningcorporatie en krijgen ze inzicht in de financiële positie van de corporatie. Om de huidige en gewenste betrokkenheid en professionaliteit van huurdersorganisaties in kaart te brengen, hebben zowel Aedes als de Woonbond in het voorjaar van 2015 een enquête uitgezet onder hun leden.

Op 17 juni 2015 was de landelijke aftrap van een serie bijeenkomsten in het kader van Woningwet op Weg 2015, bedoeld voor gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties die met de nieuwe Woningwet aan de slag gaan. Komend najaar organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 4 regionale bijeenkomsten in de serie. 

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels financieel toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van kracht. Deze vervangen de Beleidsregels 2015 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet op 1 juli is opgegaan in de Aw. De financiële beleidsregels van de Aw zijn later die maand gepubliceerd.

De Handreiking Prestatieafspraken: Samenwerken volgens de Woningwet2015 is online beschikbaar. Deze Handreiking is een samenwerking tussen het ministerie van BZK, Aedes, VNG en Woonbond en is opgesteld door Companen. 

Pagina's