U bent hier

Actueel

In de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties een volwaardige stem bij het maken van prestatieafspraken. In de nieuwe situatie moeten gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk tot goede afspraken komen.

Brancheverenigingen in de vastgoedsector maken sinds 2009 afspraken over het waarborgen van de integriteit van hun leden in het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV).

Minister Blok heeft 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ‘Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2015-2019’ en het kengetal investeringsruimte. Bij de brief waren ook 2 rapporten over de Staat van de Woningmarkt toegevoegd.

Woningcorporaties moeten voorgenomen statutenwijzigingen eerst voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft 30 oktober 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn beleidsvoornemens schetst

De VTW heeft voor toezichthouders, in samenwerking met Companen, een handreiking gemaakt over het intern toezicht onder de Woningwet 2015. De handreiking is geen "boekje", maar een webpublicatie waarmee u uw eigen route bepaalt om de voor u relevante informatie te vinden.

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en FRAEY hebben onderzoek gedaan naar invloed en zeggenschap van huurders.

Wat doen we met verouderd zorgvastgoed? Hoe krijg ik financiering voor nieuwe gebouwen? En hoe ziet de zorgwoning van de toekomst eruit? Zorgbestuurders kregen op deze en andere strategische vraagstukken antwoord tijdens het zorgvastgoedcongres op 15 oktober 2015 van Zorgvisie.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 21 oktober de hoofdlijnen van het beoordelingskader voor de scheiding van daeb en niet-daeb bezit gepubliceerd. Met de hoofdlijnen van het beoordelingskader informeert de Aw de corporaties over de basisprincipes van de beoordeling en het tijdpad.

Als een woningcorporatie of een derde partij schade lijdt door het ‘handelen of nalaten’ van bestuurders of commissarissen, kunnen deze aansprakelijk worden gesteld. Woningcorporaties mogen hun bestuurders en commissarissen niet vrijstellen van die aansprakelijkheid.

Pagina's