U bent hier

Actueel

Op 17 juni 2015 is de eerste versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. De geactualiseerde versie die nu is verschenen, is op verschillende punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende punten.

Met de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is nadere uitwerking gegeven aan de in 2015 herziene Woningwet en aan het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna: BTIV).

Afgelopen vrijdag sloot consultatieronde 1. In deze ronde hebben we ideeën, wensen en ervaringen opgehaald. Vandaag starten we met consultatieronde 2, waarin we openen met een startbijdrage vanuit BZK en Ronald Paping (Woonbond).

Dank voor uw deelname aan de eerste consultatieronde van de Woningwet2015. We gaan uw reacties bekijken en verwerken en komen op woensdag 9 december met een reactie. We zullen bekijken welke slimme oplossingen al werken en wat de belangrijkste vragen zijn die nog niet zijn beantwoord.

De nieuwe rol van huurdersorganisaties vraagt iets van woningcorporaties én van de huurdersorganisaties zelf. Aedes en de Woonbond werken daarom in een pilot aan het versterken van huurdersorganisaties.

Op 1 juli 2015 is een veelomvattend pakket van regelgeving van kracht geworden. Nu de sector, de Autoriteit en het ministerie hiermee aan de slag zijn, blijkt dat enkele technische wijzigingen nodig zijn met betrekking tot de uitvoering.

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een themaonderzoek gedaan naar Zorgvastgoed.

Uit de tweede Aedes-benchmark blijkt dat huurders meer tevreden zijn over de dienstverlening van woningcorporaties. Ook slaagden corporaties erin

Bent u druk bezig met de invoering van de Woningwet2015 of in overleg met huurdersvertegenwoordigers om een goede cyclus prestatieafspraken in te richten? Ontwikkelt u samen met (buurt)gemeenten een (regionale) woonvisie? Werkt u aan het verhelderen van corporatie financiën?

Pagina's