U bent hier

Actueel

De VTW heeft voor toezichthouders, in samenwerking met Companen, een handreiking gemaakt over het intern toezicht onder de Woningwet 2015. De handreiking is geen "boekje", maar een webpublicatie waarmee u uw eigen route bepaalt om de voor u relevante informatie te vinden.

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en FRAEY hebben onderzoek gedaan naar invloed en zeggenschap van huurders.

Wat doen we met verouderd zorgvastgoed? Hoe krijg ik financiering voor nieuwe gebouwen? En hoe ziet de zorgwoning van de toekomst eruit? Zorgbestuurders kregen op deze en andere strategische vraagstukken antwoord tijdens het zorgvastgoedcongres op 15 oktober 2015 van Zorgvisie.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 21 oktober de hoofdlijnen van het beoordelingskader voor de scheiding van daeb en niet-daeb bezit gepubliceerd. Met de hoofdlijnen van het beoordelingskader informeert de Aw de corporaties over de basisprincipes van de beoordeling en het tijdpad.

Als een woningcorporatie of een derde partij schade lijdt door het ‘handelen of nalaten’ van bestuurders of commissarissen, kunnen deze aansprakelijk worden gesteld. Woningcorporaties mogen hun bestuurders en commissarissen niet vrijstellen van die aansprakelijkheid.

Bureau Atrivé onderzoekt in opdracht van minister Blok bij woningcoporaties betaalbaarheid, duurzaamheid, urgente doelgroepen en scheiden van wonen en zorg. Directeur-bestuurders van corporaties ontvangen in de week van 1 oktober 2015 een digitale enquête.

34 procent van de woningcorporaties koos voor marktwaarde in verhuurde staat als waarderingsgrondslag over het verslagjaar 2014. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een kleine stijging. Toen had 28 procent van de corporaties deze waarderingsgrondslag in de jaarrekening opgenomen.  

Het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond heeft voor de corporatiesector als geheel geen grote effecten.

Kleine woningcorporaties kunnen iets makkelijker in aanmerking komen voor het zogeheten verlicht regime. Daarbij hoeven zij hun activiteiten niet te splitsen. Ook kan het VvE-beheer bij complexen met zowel DAEB- als niet-DAEB-woningen worden gedaan vanuit de DAEB tak.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen gemeenten in onderling overleg en samenspraak met corporaties een voorstel doen voor een woningmarktregio.

Pagina's