U bent hier

Actueel

Dank voor uw deelname aan de eerste consultatieronde van de Woningwet2015. We gaan uw reacties bekijken en verwerken en komen op woensdag 9 december met een reactie. We zullen bekijken welke slimme oplossingen al werken en wat de belangrijkste vragen zijn die nog niet zijn beantwoord.

De nieuwe rol van huurdersorganisaties vraagt iets van woningcorporaties én van de huurdersorganisaties zelf. Aedes en de Woonbond werken daarom in een pilot aan het versterken van huurdersorganisaties.

Op 1 juli 2015 is een veelomvattend pakket van regelgeving van kracht geworden. Nu de sector, de Autoriteit en het ministerie hiermee aan de slag zijn, blijkt dat enkele technische wijzigingen nodig zijn met betrekking tot de uitvoering.

Het kabinet en de decentrale overheden hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een themaonderzoek gedaan naar Zorgvastgoed.

Uit de tweede Aedes-benchmark blijkt dat huurders meer tevreden zijn over de dienstverlening van woningcorporaties. Ook slaagden corporaties erin

Bent u druk bezig met de invoering van de Woningwet2015 of in overleg met huurdersvertegenwoordigers om een goede cyclus prestatieafspraken in te richten? Ontwikkelt u samen met (buurt)gemeenten een (regionale) woonvisie? Werkt u aan het verhelderen van corporatie financiën?

Aedes heeft een beslisboom laten maken die woningcorporaties helpt bij de keuze tussen het juridisch of administratief scheiden van hu

In de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties een volwaardige stem bij het maken van prestatieafspraken. In de nieuwe situatie moeten gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk tot goede afspraken komen.

Brancheverenigingen in de vastgoedsector maken sinds 2009 afspraken over het waarborgen van de integriteit van hun leden in het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV).

Pagina's